OM OSS

Anton Wasslén

Områdeschef – industri

070-55 99 301
anton@wme.nu

Oskar Wasslén

Områdeschef – järnväg

073-08 78 178
oskar@wme.nu

Markus Widgren

Arbetsledare – järnväg

070-69 92 332
markus@wme.nu

VÅRA POLICYS

Arbetsmiljöpolicy

WME bedriver spårunderhåll och nyproduktion av järnvägsnätet i Skandinavien, samt industriservice och underhåll runt om i Sverige. Arbetet görs i huvudsak på uppdrag av olika uppdragsgivare. Denna verksamhet innehåller arbetsmiljörisker och det är därför viktigt att bevaka vår arbetsmiljö och att arbeta för att minimera dessa risker.

Vi måste också följa de lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som samhället ställer på verksamheten. En god arbetsmiljö innebär att olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. Att arbeta på säkra arbetsplatser skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En bra arbetsmiljö handlar alltså inte bara om en riskfri arbetsplats. De anställda skall också trivas och kunna utvecklas i sitt arbete. En förutsättning för detta är en rak kommunikation med samtliga medarbetare. Ledningen kan dock inte ensam skapa en god arbetsmiljö. Alla anställda måste i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det ankommer därför på var och en att inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på, och genast rapportera, eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Minskad frånvaro och ökad trivsel på våra arbetsplatser ger förutsättningar för en bättre ekonomi i vårt företag och stärker därmed vår konkurrenskraft i framtiden.

Kvalitetssäkring

WME kvalitetspolicy är att uppfylla våra kunders krav på professionellt utförda arbeten inom vårt verksamhetsområde.Vi skall genom dokumenterade rutiner säkerställa att våra åtaganden tillfredsställer kundens behov.

Vår strävan är att utvecklas genom att bedriva ständiga förbättningar av våra varor och tjänster. Vi skall med välutbildade och motiverade medarbetare utföra installationer, service och underhåll.

Vi skall under våra uppdrag skapa goda relationer med våra kunder och samarbetspartners. Detta innebär att:

– Vi skall påbörja arbetena i tid, följa tidsplanen och vara klara i tid.

– Vi skall verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

– Vårt ledningssystem skall göra det möjligt att utföra våra uppdrag utan fel eller anmärkningar.

-Vi skall medverka till att alla fel och brister som konstateras av oss, våra underleverantörer eller våra kunder dokumenteras för erfarenhetsåterbäring.

– Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdrag eller när annan produkt eller utförande är att rekommendera.

– Vi skall vara vår kunds bästa alternativ i valet av entreprenörer.

– Varje utfört arbete bör vara en rekommendation till ett nytt uppdrag.

Drogpolicy

WME skall vara en arbetsplats fri från droger. Vi accepterar aldrig någon form av missbruk av alkohol, narkotika eller medicinska preparat som används i berusande eller påverkande syfte. Vi ska gemensamt skapa en god arbetsmiljö ur både fysisk och psykisk synvinkel samt verka för att på ett öppet och medmänskligt sätt tidigt agera i drogfrågor.

Det är viktigt att vi är observanta på signaler om begynnande problem och att vi omedelbart tar tag i detta. Ju tidigare insatserna sker desto större är möjligheterna att snabbt komma till rätta med problemen. Arbetstagaren såväl som arbetsgivaren har ett gemensamt intresse av att verksamheten bedrivs på ett säkert och ansvarfullt sätt. Vi ser alkohol- och drogtester som ett nödvändigt led i vårt ansvarstagande för säkerheten vid våra arbetsplatser.

Tester genomförs vid nyanställning, vid misstanke, slumpmässigt samt vid allvarliga olycksfall eller tillbud. Under ett kalenderår kommer 0 till 3 slumpmässiga tester att genomföras. Vid första positiva upptäckten av alkohol- eller drogmissbruk förbinder sig WME att hjälpa till med rehabilitering om den anställde aktivt deltar i behandlingen. Visar tester att den anställde efter behandling fortsätter sitt missbruk riskeras uppsägning från företaget.

Miljöpolicy

WME miljöpolicy har som mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ett långsiktigt miljöarbete i vår verksamhet genom ständiga förbättringar och genom att:

– Alltid verka för att förhindra föroreningar

– Endast använda fordon som är godkända enligt svenska miljökrav

– Informera förare av företagets bilar att alltid köra på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt/ECO-driving

– Minimera användningen av företagets fordon

– Alltid följa gällande lagstiftning och myndighetskrav

Företagets miljömål, att minimera företagets påverkan på CO2 utsläppen genomatt ha kontroll över bränsleförbrukningen hos företagets fordon ska styra verksamhetsplaneringen, fordonsinköp samt hur fordonen används.

Kom i kontakt

med oss idag

Tveka inte att kontakta oss, vi tar oss an de flesta projekten och strävar alltid efter att utveckla eran och vår egna verksamhet